Volební řád

Volební řád Volební členské schůze České společnosti Krajinných inženýrů

členská schůze ze dne 10. února 2015 projednala a schválila v souladu s čl. 3 odst. 2. a 3. Organizačního řádu ČSKI následující znění volebního řádu ČSKI :

Článek 1.

 1. Výbor ČSKI je volen na tři roky na poslední členské schůzi před Sjezdem ČSSI.
 2. Výbor ČSKI vyzve své členy nejméně 30 dnů před konáním volební členské schůze (sjezdu) k doplnění výborem navrženou kandidátku s terminem zpětného oznámení nového návrhu předsedovi nejpozději 10 dnů před konáním vlastní volební členské schůze.
 3. Volby jsou tajné.
 4. Pro hlasování je připraveno předem potřebné množství hlasovacích lístků a volební urna je umístěna na odděleném místě.
 5. Pověřený člen výbor ČSKI předá v den konání voleb u prezence účastníků volební členské schůze (sjezdu) potřebný počet volebních lístků upravených podle odst. 1. volební komisí.
 6. Volební komise seznámí přítomné členy ČSKI se jmény navržených kandidátů, kteří se osobně představí krátkou odbornou životopisnou charakteristikou.

Článek 2.

 1. Hlasovací lístky budou obsahovat dvě části:
 2. Volební komise zajistí, aby byla učiněná všechna potřebná opatření k řádnému průběhu voleb. Doporučuje se výběr volebních lístků do zapečetěné urny uskutečnit po představení kandidátů během dalšího jednání členské schůze.
 3. Členové ČSKI hlasují tak, že na hlasovacím lísku přeškrtnou nebo označí křížkem jméno voleného kandidáta nejvýše v počtu uvedeném v záhlaví jednotlivých částí hlasovacích lístků.
 4. Volební komise vyřadí neplatné hlasovací lístky, tj. lístky, na nichž jsou označeni kandidáti nad schválený počet a sečte platné hlasy, odevzdané pro jednotlivé navržené kandidáty.
 5. Zvoleni jsou kandidáti v předem stanoveném počtu, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů.
 6. Po svém zvolení si výbor pobočky na své ustavující schůzi zvolí ze svého středu předsedu, místopředsedu a rozdělí si další funkce
 • Kandidáty výboru ČSKI
 • Kandidáty revizní komise

V Praze dne 10.02.2015 Za výbor ČSKI                                   Ing. Adam Vokurka, Ph.D.                                                                                                         

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky