Aktuality Praha

Druhá přednáška Ing.arch. Vlada Miluniće

Aktualizováno Úterý, 12 Březen 2013 16:41

Ve středu dne 6. března 2013 si téměř 50 účastníků vyslechlo další z přednášek Ing. arch. Vlada Miluniće, tentokrát na téma „Přestavba sídlišť v pražské aglomeraci" a "Vinařství Sonberk".

První část přednášky se týkal přestavby sídliště Petřiny, která byla provedena podle jeho vítězného projektu.

Ve druhé části byl popsán vývoj projektu na přestavbu sídliště Malešice. Projekt nakonec nebyl vybrán pro realizaci, výrazně ale výsledné dílo ovlivnil.

Třetí část přednášky byla věnována přípravě projektu na Vinařství Sonberk se dvěma přidruženými stavebními objekty. Ani v tomto případě nebyl projekt p. Miluniće vybrán pro zhotovení, ale vítězný návrh jím byl opět výrazně ovlivněn.

Ve všech třech příkladech byli účastníci podrobně seznámeni s vývojem architektonického řešení, se zdroji inspirace a celou koncepcí, vždy zaměřenou na co možná bezchybné plnění funkce a na vytvoření přátelského prostředí pro uživatele.

Stejně jako při první přednášce, i tentokrát byl výklad u všech případů doplněn osobitým a květnatým komentářem k průběhu obchodních soutěží a k souvisejícím událostem, které ovlivňovaly jak výsledky soutěží , tak někdy i mezilidské vztahy.

březen 2013

Ing. Jiří Hájek

 

Společenské setkání

Aktualizováno Úterý, 12 Březen 2013 16:36

5. swingový taneční večer o.p. ČSSI dne 28.2.2013

Již tradiční akce byla letos povýšena na slavnostní společenské setkání stavbařské obce k zahájení stavební sezony 2013.

Byla také zařazena do letošního programu DSA za podpory SIA ČR - Rady výstavby v zastoupení Nadace ABF, ČSSI,ČKAIT,CKA, SPS v ČR a HKP, KHK Středočeského kraje. K úspěchu večera přispěla i věcná podpora ze strany společností EUROVIA CS, a.s.; STRABAG, a.s. a SMP CZ, a.s.

Bližší informaci lze získat z amatérsky zpracované prezentace:

swing-veer_2013_pdf.pdf

 

březen 2013

Ing.Jiří Hájek

 

Zkušenosti z výkonu funkce koordinátora BOZP na stavbách

Aktualizováno Úterý, 29 Leden 2013 11:34

Seminář, uspořádaný dne  23. ledna 2013 pražskou oblastní pobočkou ČSSI po odborné stránce zabezpečili pánové Ing. Vladimír Havlena, předseda Česke společnosti stavebních koordinátorů ČSSI, a Ing. Michal Žák, ředitel stavby „Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy". Tematický seminář navázoval na exkurzi po předmětné stavbě v září minulého roku a na přednášku společnosti SUBTERRA o ražených tunelech.

V úvodu hlavní části Ing. Havlena zdůraznil, že ve stavebnictví, které vystavuje pracovníky závažným rizikům úrazů, je oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci standardně kladena na první místo. Další část pak byla věnována výkladu k ustanovením zákona č. 309/2006 Sb., který byl v roce 2006 přijat parlamentem České republiky a prováděcímu nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zákon je účinný od 1. ledna 2007 a z jeho znění vyplývají další povinnosti a požadavky pro zadavatele staveb, zejména posoudit stavbu a určit koordinátora pro přípravu a pro realizaci stavby, odeslat oznámení o zahájení stavby a zajistit zpracování plánu BOZP na staveništi. Zdůrazněno bylo, že koordinátor je ve smluvním vztahu s investorem (stavebníkem)! Účastníci byli také rámcově informováni o připravované novele, ve které mají již být zohledněny zkušenosti získané v uplynulém období v praxi na stavbách.

Ve druhé části informoval ředitel stavby Ing. Žák nejprve o klíčových operacích při výstavbě, zejména při zhotovování hloubeného tunelu a ražených tunelů.

V pokračování přednášky se věnoval praktickým zkušenostem ze zajišťování podmínek pro BOZP. Na stavbě ve špičkách pracovalo 600-800 pracovníků; stavba za více než 5 miliard Kč, s 5 tunely a zčásti v zastavěném území, trvající 45 měsíců, se obešla bez smrtelného úrazu a relativně nepatrným počtem (cca 36) malých úrazů.

Stavba zaměstnávala vlastního specialistu pro BOZP, který byl součástí vedení stavby. Autorita koordinátora byla vedením stavby všestranně podporována. Dohled na dodržování pravidel BOZP byl neformální, neplnění bez prodlevy postihována. Jednotliví dodavatelé procházeli při nástupu prověrkou znalosti zásad BOZP.

Důležitým faktorem byla i skutečnost, že odborné vzdělání koordinátora odpovídalo druhu prováděných prací.

Oba přednášející se shodli na tom, že podmínkou úspěchu při zajišťování BOZP jsou vzájemné korektní vztahy, založené na odborných znalostech a autoritě spolupracujících osob.

Jiří Hájek

leden 2013

 

Mimořádná přednáška

Aktualizováno Úterý, 29 Leden 2013 11:14

O vývoji architektonického řešení a zhotovení Tančícího domu

Oblastní pobočka ČSSI - Praha společně s ČKAIT pro oblast Praha uspořádali v pondělí dne 14. ledna 2013 setkání s autorem projektu Tančícího domu v Praze.

tancici_dum_kresba
Přeplněná přednášková místnost vyslechla s velkým zaujetím pana Ing. arch. Vlada Miluniče, který velice podrobně a poutavě popsal vývoj projektu na zastavění proluky na předmostí Jiráskova mostu v Praze. (Místo bylo zasaženo bombardováním v roce 1945 a od té doby nebylo prakticky využíváno). Sám již delší dobu bydlel v budově vedle proluky a inspirací pro něho byla i porevoluční nálada na začátku devadesátých let. Jeho architektonické řešeni nakonec zaujalo nizozemskou společnost Nationale Nederlanden (dnes ING) natolik, že ke spolupráci na projektu byl vyzván významný světově uznávaný architekt Frank O. Gehry. Jejich vzájemná spolupráce vyústila do konečného návrhu. Výstavbu financovala zmíněná nizozemská společnost, na zhotovení se podílela mimo jiné i panelárna Malešice.

Obsáhlé diskuze v rámci přednášky se mimo jiné zúčastnili i pracovníci z firmy Novák a partner, s.r.o., která prováděla statické a konstrukční řešení nosných částí. Přítomní tak byli přiměřeně (v omezeném časovém limitu) informováni i o problémech spojených jak se statickým řešením, tak i s výrobou jako ocelové části (část nazývaná Ginger) a prefabrikovanými díly pro objekt nazývané Fred.

 

tancici-dum_foto

Bez zajímavosti nebyly ani komentáře k průběhu územního a stavebního řízení.

Dílo bylo dokončeno v roce 1996 a je první ze staveb významných světových architektů, zhotovených v Praze po roce 1990.

Pojmenování „ Tančící dům" (jinak též "Ginger and Fred") má svůj původ ve tvaru dvou nárožních věží, inspirovaných tanečním párem Freda Astaira a Ginger Rogersové.

Přednáška byla ještě doplněna několika ukázkami adaptace objektů, kterými se atelier Ing. arch. Miluniče zabýval.

 

autor článku: Ing. Jiří Hájek

leden 2013

 

Ke stému výročí narození

Aktualizováno Úterý, 29 Leden 2013 10:26

Vzpomínka na Ing. Zdeňka Budinku

16. ledna 2013 uplynulo právě 100 let od narození významného českého stavebního inženýra, Ing. Zdeňka Budinky, jehož údělem se stala záchrana technických stavebních památek a péče o ně. Dokonce i sám pojem „ technická památka" je spojen s jeho jménem.

17. dubna 1958 byl schválen zákon č. 22/1958 o kulturních památkách; do ochrany i záchrany památek pak významným způsobem zasáhlo ČVUT. Ing. Zdeněk Budinka, v té době odborný asistent na ČVUT - FIS, patřil do té skupiny profesorů, docentů, odborných asistentů a vědeckých aspirantů, která se na záchraně technických kulturních památek nejvíce podílela. Píle, houževnatost a radostný vztah k práci mu umožnily odpovědně pracovat, kriticky přistupovat k řešeným problémům, ale vždy s úmyslem dosáhnout co nejlepších výsledků.

Jeho bohatá profesionální kariéra a neutuchající energie pro záchranu technických památek pro příští generace v oboru památkové péče byla mnohokrát oceněna významnými osobnostmi i organizacemi. Byl např. členem pracovní komise pro oslavy 100. výročí položení základních kamenů Národního divadla (1968) a členem výkonného výboru při Světovém silničním kongresu v Praze (září 1971).

Společenskou angažovanost představuje členství v celé řadě spolků a organizací: v Národní jednotě Severočeské (od 1930), Kruhu přátel umění Mikoláše Alše, Společnosti přátel starožitností, Klubu Za starou Prahu , Hlávkově nadaci, a dalších...

V pozůstalosti pana Ing. Budinky jsou odkazy na více než 750 odborných akcí, posudků a příspěvků do odborné literatury. Připomeňme si z nich – heslovitě - alespoň několik z nich:

Záchrana krovu Letohrádku královny Anny v areálu pražského Hradu: zaměření krovu, podíl na návrhu technických opatření a odborné vedení oprav v období 1952-1953.

Záchrana kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě: technické posouzení objektu, členství v odborné skupině, kterou vedl akademik Bechyně a která období 1963-1967 připravovala technické řešení až po vydání vládního usnesení o záchraně kostela přemístěním do nové lokality. Vlastní příprava objektu o hmotnosti 25000 tun na přesun trvala od roku 1968 do roku 1975, přesun se uskutečnil v období září-říjen 1975.

Záchrana a technické zabezpečení památkových objektů v zátopové oblasti vodního díla Orlík. Hlavním úkolem památkové péče bylo zajistit zejména následující významné objekty: Zámek Orlík, hrad Zvíkov, románský kostel v Červené nad Vltavou, řetězový most v Podolsku, zámek Koloděje.

Zvláštní pozornost patří přenesení řetězového mostu: most byl rozebrán v období roce 1959/1960, díly byly přeneseny v roce 1970 do nové lokality u obce Stádlec. Stavba nového mostu začala v roce 1971 pod jeho odborným dohledem. Bylo to právě v době, kdy v Praze probíhal XIV. Světový silniční kongres. Most byl pak uveden do provozu v roce 1974. Mimořádné úsilí pana Ing. Budinky, věnované této akci, vyústilo nakonec do prohlášení mostu národní technickou památkou.

Stručný životopis

Narodil se dne 16. ledna 1913 v Lomnici u Tišnova v Jihomoravském kraji. Rodina se v roce 1917 přestěhovala do Turnova. Tam vychodil obecnou školu a začal chodit do reálky, ale maturoval v roce 1931 v Praze. Studium na ČVUT- obor inženýrské stavitelství přerušila II. světová válka.

Během II. světové války pracoval u různých stavebních firem, od května 1943 do konce války v rámci akce „Totaleinsatz", vesměs na stavbách. Po válce dostudoval ČVUT a od 1. října 1945 stal se zaměstnancem ČVUT, nejprve jako asistent a později již jako učitel v Ústavu ocelových konstrukcí profesora Faltuse, až do roku 1958.

Když byl v roce 1958 schválen památkový zákon, bylo jeho nové působiště v Ústavu státní památkové péče a ochrany přírody v Praze na Malé Straně ve Valdštejnském paláci. Působil tam do 1. prosince 1963 jako ústřední osvětový inspektor v oboru památkové péče. Jeho úkolem byla inženýrská péče o stavební památky, výzkum a vědecký průzkum.

V roce 1963 přešel na Ministerstvo školství a kultury na Malé Straně, kde působil až do 30. listopadu 1967 jako odborný referent, ústřední inspektor památkové péče, specialista pro ochranu památek a záchranu památkových krás.

Posledním zaměstnavatelem bylo Středisko pro rozvoj silnic a dálnic, přejmenované později na Ústav silničního hospodářství při Správě pro dopravu MV ČSR. Zde působil od 20. prosince 1967 do 30. dubna 1976 jako stavební inženýr – specialista pro mosty, silnice a dálnice ve funkci odborného referenta a zástupce vedoucího oddělení normalizace dopravních staveb USH. Z tohoto zaměstnání odešel do důchodu.

Zemřel 19. února 2007 v požehnaném věku 94 let.

Na závěr

Cílem tohoto stručného článku není nic jiného než upozornit na sté výročí narození jedné z významných osobnosti českého stavitelství. Je zpracován s využitím dostupných písemných dokladů z pozůstalosti pana Ing. Budinky, zapůjčených jeho rodinou, a rozhodně dostatečně nevystihuje celou jeho odbornou i společensky významnou činnost. Není pochyb, že k tomu se najde prostor v některém z odborných časopisech.

V lednu 2013

Ing. Jiří Hájek.

 

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 2013

Aktualizováno Středa, 27 Únor 2013 14:12

Dne 8. ledna 2013 pořádal Český svaz stavebních inženýrů - oblastní pobočka Praha ve spolupráci s Českou komorou stavebních inženýrů a techniků již tradiční Tříkrálový koncert. Opět jsme se sešli v budově Akademie věd České republiky na Národní Třídě v Praze na prahu nového roku, abychom si popřáli všechno dobré, a abychom po novoročním přípitku začali nový rok krásným kulturním zážitkem, tedy poslechem několika mistrovských děl Antonína Dvořáka, Ludwiga van Beethovena, Petra Iljiče Čajkovského, Camille Saint-Saënse a Astora Piazzolly.

trio_studentek_HAMU

Díla nám mistrovsky předvedly půvabné studentky HAMU:

Kateřina Ochmanová - klavír

Ester Kabátová - housle

Kateřina Blahová - violoncello

Součástí příjemného večera byla již tradičně sbírka na dobročinné účely. Tento rok podpořili účastníci koncertu celkovou částkou 4700,- Kč charitativní křesťanskou činnost Vojenského špitálního řádu Svatého Lazara Jeruzalémského Českého velkopřevorství (odkaz zde). Peníze ze sbírky podpoří Dětskou psychiatrickou léčebnu v Opařanech, část bude použita na mezinárodní humanitární aktivitu řádu na zajištění pitné vody pro uprchlické tábory v Africe.

Je dobře, že se i v dnešní překotné, nejisté a uspěchané době dokážeme na chvíli zastavit, vzájemně se vyslechnout a nezištně přispět potřebným na dobrou věc.

Letošní koncert na prahu nového roku se opravdu podařil. Dík patří všem, kdo se o to zasloužili, dík patří rovněž všem dárcům, kteří přispěli na dobročinné účely Vojenského špitálního řádu Sv. Lazara.

 

9.1.2013 zapsal Ing. Milan Čejka

 

novoročenka 2013 - o.p. ČSSI Praha

Aktualizováno Čtvrtek, 20 Prosinec 2012 15:05

Klidné Vánoce, v novém roce stálé zdraví, mnoho osobních

i pracovních úspěchů, a také hodně hezkých zážitků z pěkných

nových staveb přeje výbor o.p. ČSSI - PRAHA:

                                                 

Blaha * Brett * Čejka *Fulín * Hačkajlo * Hájek * Pavlík * Poděbrad * Štěpán 

Richtr * Machačová * Korbel


 

Setkání s osobností stavitelství roku 2012 a předání cen strudentům pražských SPŠS

Aktualizováno Čtvrtek, 20 Prosinec 2012 14:49

Stalo se již pravidlem, že pražská oblastní pobočka organizuje vždy v prosinci setkání s osobností stavitelství příslušného roku. Letošní rok nebyl výjimkou a k setkání s panem ing. Vladimírem Veselým došlo ve čtvrtek dne 13. prosince v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.

V úvodní části programu byli vyhlášení vítězové soutěže mezi pražskými SPŠS na téma „Využití plochého skla ve stavebnictví" (1. cena – Maximilian Lipovský, 2. cena – Martin Šebek, 3. Cena – Jan Poslušný a Jan Holub) Vítěz převzal odměnu z rukou Ing.Veselého, další dvě odměny předal zástupce o.p. ČSSI- Praha a vedoucí poroty.

Účastníci setkání, převážně studenti SPŠS Josefa Gočára, byli o osobnosti stavebnictví v úvodu informování krátkou presentací obrázků a textů z její praxe a odborného vývoje.

Ing. Veselý sám pak podal souhrnnou informaci o svém studiu, nástupu do praxe a dalších událostech a osudech, které se prakticky kryly s vývojem projektové organizace PRAGOPROJEKT. Zmínil osobnost Ing. Tvrzníka a jeho význam jak pro poměrně velkou účast československých specialistů v Iráku, tak pro získání prostředků k přestavbě areálu Ryšánka jako nového moderního působiště Pragoprojektu. Významná část přednášky byla také věnována působení Pragoprojektu jako v podstatě nositeli tvorby technické politiky pro obor dopravně-inženýrského stavitelství ČSR.

Logicky s tím souvisela i informace o jeho zkušenostech jako zakládajícího člena České asociace konzultačních inženýrů, kde v současné době působí jako vicepresident.

Nebyla opomenuta ani jeho činnost ve Sdružení pro výstavbu silnic, kde je nyní jedním z místopředsedů jako vedoucí střediska technické asistence společnosti Pragoprojekt; tato společnost zajišťuje pro Sdružení na smluvním základě funkci sekretariátu.

Diskuze se týkala jednak současných problémů, např. rozvoje dopravní infrastruktury, podmínek veřejných soutěží, „bezpečné ceny", přípravy na rekonstrukci a rozšíření dálnice D1 apod., jednak ale i sportovních aktivit a soukromých poznatků Ing. Veselého, zejména z jeho působení v Iráku.

Časový limit 2 hodin pro toto setkání nestačil, nicméně účastníci odměnili pana Ing. Veselého potleskem a o. p. ČSSI Praha pak publikací „Inženýrské stavby zemí visegradské čtyřky". Všichni se rozešli obohacení o poznatky a zkušenosti osoby, kterou SIA – Rada výstavby jmenovala osobností stavitelství roku 2012.

O.p. ČSSI - Praha i tímto děkuje Ing. Veselému za vstřícný přístup k přípravě tohoto setkání a ještě jednou blahopřeje k získání titulu.

Autor: Ing. Jiří Hájek, předseda o.p. ČSSI - Praha

 

Podzimní tradice

Aktualizováno Pátek, 23 Listopad 2012 11:36

Setkání pražské stavbařské obce, spojené s divadelním představením

kazdy_rok

Jako každý rok, i letos připravila o.p. ČSSI Praha „Setkání pražské stavbařské obce investorů, architektů, projektantů a dodavatelů".

K setkání došlo v pondělí dne 19. listopadu v divadle Bez zábradlí. Název představení "Každý rok ve stejnou dobu" byl téměř symbolický, byla to již osmá akce tohoto druhu. 24 sponzorů ve větší nebo v menší míře podpořilo letošní akci i v současné, pro stavebnictví tak obtížné, době. Mezi letošními sponzory, kterým všem patří srdečné poděkování, se našli společnosti: Altoma, Atelier PHA, Atrea, Bomart, Casua, ČKAIT, ČVS, Deltaplan, Develop Invest, Eurovia, Hochtief, Izomat, Metroprojekt, Metrostav, Průmstav, PSJ, Skanska, SMP, Spectrum, Strabag, Stopro, Subterra, Sudop a VÚP Deco.

Přes 300 účastníků mělo pak díky tomu možnost prodiskutovat zážitky z výborného představení, ale i jiné otázky, u stolů s malým občerstvením. Ke zpříjemnění prostředí tentokrát přispělo i občanské sdružení EPILEPSIA, jehož klienti (osoby postižené epilepsií) se postarali o květinovou výzdobu.

Jízdní řád pražské integrované dopravy způsobil, že se většina účastníků musela rozejít těsně před půlnocí, nicméně s příjemnými pocity ze shromáždění a v dobré víře, že se o.p. ČSSI Praha podaří podobnou akci zopakovat i v příštím roce.

autor zprávy: Ing. Jiří Hájek, předseda výboru Oblastní pobočky ČSSI - Praha

 

 DSC04818DSC04821DSC04831DSC04783DSC04828DSC04809DSC04798

 

zpráva z 91. Technického čtvrtku na téma

Aktualizováno Pondělí, 19 Listopad 2012 13:18

Zkušenosti s využíváním normy TN 73 0540 - Tepelná ochrana budov

Pražská oblastní pobočka ČSSI uspořádala na obecnou žádost ze strany projektantů a dodavatelů seminář (říznou diskuzi) na téma „ Zkušenosti s aplikací normy Tepelná ochrana budov- část 2. Požadavky".

Seminář řídil člen výboru o.p. ČSSI Praha Ing. Ivan Hačkajlo. Souhrnnou informaci o normě a okolnostech jejího schválení a úpravy přednesl Ing. Jaroslav Šafránek. Do diskuze výrazně přispěli Ing. Václav Mach a dále doc. Ing. Svoboda odbornými komentáři k dotazům z diskuze.

Diskuzní připomínky z řad účastníků se jednak týkaly požadavku na vysvětlení, jakým způsobem došlo k novele normy, jednak nesrovnalosti v normě při posuzování okna jako výrobku a okna jako součásti stavby ( výplně okenního otvoru) a dalších. Otázka z řad projektantů „Jak tedy máme v současném stavu postupovat a čím se řídit?" nebyla ojedinělá.

Diskuze v závěru vyústila do doporučení, aby ČSSI inicioval revizi předmětné normy a zasadil se o urychlenou nápravu.

Výbor o.p. ČSSI Praha vzal tento požadavek na vědomí a předloží ho k posouzení Presidiu ČSSI.

Zaznamenal: Jiří Hájek

 

Strana 5 z 12

«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky